СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Старт Инженеринг е сред най-утвърдените инженерингови фирми в страната, която в продължение на десетилетната си история е реализирала успешно стотици проекти, у нас и в чужбина, в областта на инфраструктурата и енергетиката. Дейността на фирмата обхваща няколко основни направления, а структурата й включва екип от специалисти с богат опит в проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии, автоматизацията и пусково-наладъчната дейност. Едно от направленията в дейността ни е изпълнението на проекти по част „Електро“, която основно е поверена на специалистите и експертите ни, работещи в клон София.

В клона на Старт Инженеринг в София работят повече от 60 висококвалифицирани електроинженери, с голям практически опит, натрупан при изпълнението на множество проекти. Доказателство за високия професионализъм на тези наши колеги са многобройните награди и отличия, на които те са носители, във връзка с работата им по различни проекти, в това число и по ключови проекти в областта на инфраструктурата и енергетиката на България.

Клонът в София разполага и със специалисти в областта на автоматиката и монтажните работи. Това ни дава възможност да гарантираме на нашите клиенти цялостно обслужване по изпълнението на даден проект. Фирмата може да предложи изпълнението на всякакви инженерингови дейности по част „Електро“, които включват работа по инженерни инфраструктурни обекти, включително подмяна и работа по: кабелни инсталации средно и ниско напрежение; телекомуникации; улично осветление; ТИС и захранване на транспортна градска мрежа. До момента имаме успешно реализирани проекти, свързани с инженерни инфраструктурни обекти на транспортната инфраструктура на БДЖ и НКЖИ, в това число: тягови подстанции 110/27,5 kV; далекопроводи и ТИС 110 kV; телекомуникации. Старт Инженеринг е внедрил измервателни и контролни системи SCADA на язовирни стени, сред които Цанков камък, Бели Искър, Искър, както и изградени SCADA системи за управление на технологичните процеси в пивоварни и производствени предприятия. Сред референтните проекти на компанията е пивоварната Каменица, Carlsberg, а, също така, и SCADA системи за енергийно управление на предприятия в енергийния сектор.

На клон София в Старт Инженеринг се доверява и Софийски Метрополитен. Компанията извършва цялостно изпълнение на електро частта, в това число изграждане на тягови подстанции; кабелни инсталации средно и ниско напрежение; комуникационни системи; осветление; ескалатори и асансьори; помпени станции; отопление, вентилация и климатизация.

Клон Автоматизация е един от 12-те клона, изграждащи структурната мрежа на водещата българска компания в областта на проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии и автоматизацията Старт Инженеринг АД. Клонът работи в тясно сътрудничество с някои от най-утвърдените производители в областта на автоматизацията, сред които ABB, Metso/Valmet Automation, Siemens, DURAG и много други.

В Клон Автоматизация работят висококвалифицирани специалисти в сферата на индустриалната автоматизация, измервателна апаратура, както и системите за непрекъснат контрол и мониторинг на емисии. През годините дивизията е участвала в успешното реализиране на множество мащабни проекти от различни области на индустрията в България и чужбина.

Пълният цикъл от инженерингови дейности на клон Автоматизация включва:

  • Проучвателни работи и изготвяне на идеен проект;
  • Проектиране.
  • Избор и доставка на апаратура – технически и финансов анализ;
  • Монтажни работи;
  • Пусково-наладъчни и внедрителски работи;
  • Обучение на персонала;
  • Сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване

От началото на 2014г. екипите на фирма Старт Инженеринг започнаха работа по редица ключови обекти, сред които е разширението на Софийското метро като главен подизпълнител за пълен инженеринг.

Прочети още...