СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

На 23.03.2017г. беше подписан протокол 16 за построените от фирма Старт Инженеринг обекти на територията на община Симеоновград включващи Тягова подстанция Симеоновград, път за достъп до нея, трафопост и водопровод, както и захранващи електропроводи 110kV с обща дължина над 12 километра.

След успешното приемане на строителството без никакви забележки и отчетеното високо качество на изпълнение, бе проведена церемония по рязане на лента по проекта „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград – Свиленград“, Позиция № 3 „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция Димитровград“. Лентата бе отрязана от инж. Тончо Караджов ръководител на проекта от страна на Възложителя ДП НК „Железопътна инфраструктура“ в присъствието на инж. Бонка Вачкова главен инспектор в ДНСК, представители на общината, строителния надзор, регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, РИОСВ, МОСВ, ЕВН и Изпълнителя.