СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон Пловдив

Основното направление на дейността на „Старт инженеринг” АД, клон Пловдив е изпълнението на електромонтажни и пусково наладъчни работи.

В областта на електромонтажните дейности клон Пловдив извършва монтаж, ремонт и поддръжка на осветителни и силови електрически инсталации и ел. табла монтаж на защитни заземителни уредби, зануляване на машини и съоръжения, монтаж и ремонтни дейности на системите за катодна защита, изграждане на кабелна тръбна мрежа и кабелни трасета, и др. Клон Пловдив извършва подмяна на прекъсвачи и разединители СН. Дейността по подмяната включва демонтаж, проектиране, доставка, монтаж, изпитание и въвеждане в експлоатация.

В областта на пусково наладъчните работи, част Електро, клон Пловдив извършва контролни измервания на системите за катодна защита от корозия на стоманените тръбопроводи и резервоари; профилактични изпитвания на подстанции и трафопостове, в част КИП и А извършва проверка на газсигнализатори; проверка на релейни защити и акумулаторни уредби; проверка и настройка на електронни релета във фотоволтаични системи; проверка на датчици за измерване на разход, налягане или ниво; изпитване на преобразовател за температура; проверка на вторичен прибор за температура, налягане или ниво, проверка на блокировки и защити на парни котли.

"Старт инженеринг" АД, клон Пловдив извършва електромонтажни и пусково наладъчни дейности, КИП и А на помпени станции.

Орган за контрол от вида С - Пловдив при Старт инженеринг АД

През 2008г. е създаден Орган за контрол от вида С - Пловдив при "Старт инженеринг" АД, акредитиран от ИА "БСА" през 2010г. със сертификат, рег. № 310 ОКС за извършване на контрол и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V. Системата за управление е разработена в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

При извършване на дейностите по контрол Висшето ръководство и сътрудниците на Органа за контрол се ръководят от принципите за независимост и безпристрастност, опазване на производствената и търговска тайна на клиента - Декларация на ръководството за безпристрастност и независимост.


Органът за контрол разполага със:

  • технически средства за измерване, собственост на "Старт Инженеринг" АД, с осигурена проследимост до национални и международни еталони;
  • компетентен технически персонал, на постоянен трудов договор, притежаващ необходимата квалификация, обучение и професионален опит за извършването на различните видове контрол и оценка на съответствието, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

Дейности - клон Пловдив

  • Електромонтажни дейности;
  • Пусково-наладъчни работи и контролни измервания;
  • Осветителни и силови електрически инсталации и ел. табла;
  • Подмяна на прекъсвачи и разединители С.Н.

Контакти - клон Пловдив

България, Пловдив 4000
ул. "Чернишевски" №1А

тел: +359 32 64 26 64

Форма за контакт  

Лице за контакт:

инж. В. Чинков

Контакти - Орган за контрол

България, Пловдив 4000
ул. "Чернишевски" №1А

тел: +359 32 64 26 64

Форма за контакт  

Лице за контакт:

инж. А. Дичева