СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Дейност

 

Старт Инженеринг АД е основана през 1990 г. като наследник на Пусково –наладъчно управление , бивш клон на държавния холдинг СО Монтажи . Дружеството е с 100% частен капитал . Клон Бургас е едно от най-големите и бързо развиващи се поделения на фирмата.

Тук е изградена и модерна Производствено складова база в Южна промишлена зона в гр. Бургас с обща разгъната площ над 3000 м2.

В клона работят над 80 души на постоянен трудов договор , от които 25% са кадри с инженерно образование , а останалите са със средно специално техническо образование.

Всички те работят в специализирани по производствени направления колективи с общо оперативно управление осъществявано от т.нар. Екип по качество включващ ръководителите на отдели.

Централният офис с площ 270 м2 се намира в централната част на гр.Бургас и в него е съсредоточено административно –оперативното ръководство на клона , офертния и търговския отдел с прилежащ магазин за продажба на ел.апаратура и компоненти .

В центалния офис и производството са изградени два центъра за данни (date servers ) с VPN връзка между тях.

Има и визуална връзка с цеховете с IP камери достъпни и управлявани през Интернет.

В дружеството има внедрена и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2008 по всички основни направления от дейността му .

 

Днес смело можем да твърдим че имаме необходимия капацитет / материален и човешки ресурс / да изпълним всякакви производствени задачи от сферата на фирмената дейност .