СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Политика на фирма "Старт Инженеринг" АД срещу корупцията и сродни на нея явления

 

Настоящата Политика на "Старт Инженеринг" АД срещу корупцията и сродни на нея явления е израз на приоритетните на фирмата принципи за водене на законен, етичен и прозрачен бизнес. Ръководството на "Старт Инженеринг" АД не толерира каквато и да е форма на подкуп или корупция. В частност, дружеството приема да се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп.

Фирмата не толерира същото поведение и от страна на своя персонал, доставчици, бизнес партньори и държавни или общински органи и въобще от страна на всички, с които има делови взаимоотношения.

Лицата, които попадат в обхвата на настоящата Политика, поемат ангажимент да я популяризират и да информират третите лица, че за дружеството корупцията и сродните й явления са неприемливи, като дават адекватен пример със своето поведение.

На най-високо ниво Съвета на директорите отговаря за тази Политика и е делегирал на средния мениджмънт отговорността да съблюдава за това дали политиката отговаря на правните и етични корпоративни задължения.

Изпълнителният директор на дружеството, със заповед, определя поименно състава на комисия по превенция и противодействие на корупцията в "Старт Инженеринг" АД.


Приложено са представени всички официални документи, касаещи Антикорупционната политика на дружеството, както и пълният текст на настоящата политика.