СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Политика по околната среда

 

Ръководството на фирмата осъзнава, че прилагането на ясна Политика за защита на околната среда и здравето на хората, поддържана от целия персонал, както и определянето на мерки за предотвратяване на замърсяванията и постоянното подобряване на Околната среда е основание за издигане на имиджа и доброто възприемане на фирмата от клиентите, обществото и Държавата.

Предвид гореизложеното, Ръководството следва следните основни принципи при осъществяване на дейността си:

 1. Провеждане на превантивна дейност за избягване на грешките.
 2. Непрекъсната оценка на всички нива, използвани материали, суровини, енергия, вода, емисии, отпадъци и техните алтернативи, което дава  възможност да се откриват начини за намаляване въздействията на тези процеси върху Околната среда и свеждането им до необходимите и изискващи се граници.
 3. Цялостната оценка на произвежданите продукти и използваните процеси, на въздействието им върху Околната среда, изразено чрез консумация на енергия, отделяне на вредни съединения и отпадъци е важен етап от мерките за повишаване на безопасността на произвежданите продукти и непрекъснатото подобряване на равнището на проектите.
 4. Прилагането на нови и екологични технологии е средство за подобряване на конкурентната способност на организацията.
 5. Прилагането на действащите технологии и внедряването на нови такива ще доведе до положителен икономически ефект за Дружеството и намаляване на въздействията върху Околната среда.
 6. Поддържането на съответствие с изискванията на законодателството и всички организации, имащи отношение към дейността ни, е съществен елемент от Политиката на Дружеството.
 7. За да отговаря адекватно на изискванията за производството, околната среда, качеството и пазара, колективът трябва правилно да разбира политиката на ръководството и да приема задачите и отговорностите си мотивирано, за да допринася ефективно за постоянното развитие и подобрение. За тази цел трябва да се поддържа ефективна система за обучение чрез обхващане на целия персонал , включително и работещите от името на организацията подизпълнители.
 8. Всеки член на колектива трябва да има ясно дефинирани отговорности и правомощия, за да се създаде обстановка, способстваща развиване на инициативата и целенасочеността на усилията за подобряване и успех.
 9. За постигане на поставените цели, трябва да се полагат всички възможни усилия за навременното осигуряване на необходимите ресурси от всички възможни законосъобразни източници.
 10. Тази Политика се поддържа достъпна за обществеността, като всички намерения и общи цели на Дружеството са декларирани в нея.

Висшето Ръководство на Дружеството е убедено, че следвайки основните принципи на Политиката по околна среда, Дружеството ще удовлетворява потребностите на всички заинтересовани, страни чрез изпълнение на целите, произтичащи от тази политика, а именно:

 • подобряване на ефективното използване на горива и консумацията на природни ресурси - енергия и вода;
 • ефективно управление на емисиите във въздуха в рамките на законовите норми;
 • ефективно управление на отпадъците;
 • свеждане до минимум на замърсяванията с отпадъци от дейността в съответствие с фирмената Програма;
 • използване на технологии за оползотворяване на отпадните продукти от проектираните и внедряване в експлоатация инсталации.

Ръководството на Дружеството се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна Система за управление на околната среда в предприятието, като непрекъснато я оценява и предприема мерки за постоянното й подобряване.