СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Социална отговорност

 

Корпоративната социалнат отговорност е неделима част от работата на "Старт Инженеринг" АД. С дейността си компанията допринася за цялостно развитие като корпоративно-отговорна компания на европейско равнище - не само чрез обектите и инженеринговите проекти, които реализира, но и чрез подкрепа за добри каузи в полза на обществото.

За да засвидетелства своята Социална отговорност, Ръководството на "Старт Инженеринг" АД гр. София взе решение да внедри и сертифицира Система за Социална отговорност, съгласно изискванията на стандарта SA 8000:2008. Системата е описана в Ръководството и Процедурите по Социална Отговорност. Тези документи са на разположение на целия персонал и могат да бъдат получени за консултация от Tехническия сътрудник и/или Представител на работниците по Социална отговорност.

В цялостната стратегия за социална отговорност на „Старт Инженеринг" АД са включени няколко основни направления:

 1. Не използва и няма да използва детски труд, както и да поддържа използването на детски труд, като в никакъв случай не могат да бъдат наемани лица под 15 годишна възраст;
 2. Ще наема млади работници, но там, където такива млади работници са обект на задължителни закони за образование, те може да работят само извън времето за училище. При никакви обстоятелства времето за училище, работа и транспорт на младите работници няма да превишава общо 10 часа на ден и в никакъв случай младите работници не може да работят повече от 8 часа на ден. Младите работници не може да работят през нощта;
 3. Няма да излага младите работници на никакви ситуации - във или извън работното място , които са опасни или несигурни за тяхното физическо и умствено здраве и развитие;
 4. Няма да участва в или да поддържа използването на принудителен или задължителен труд, както е определен в Конвенция 29 на Международната организация на труда, нито пък ще изисква персоналът да плаща „депозити" или да оставя личните си документи като залог във фирмата при започване на работа;
 5. Ще осигурява безопасна и здравословна околна среда на работното място и ще предприеме ефективни стъпки, за да предотврати потенциални злополуки и вреди на здравето на работниците, произтичащи от, свързани с или случващи се в процеса на работа чрез минимизиране на опасностите , доколкото е приложимо на причините за рисковете, произтичащи от околната среда на работното място и имайки предвид преобладаващото знание за индустрията и специфичните рискове.Чрез прилагане и поддържане на изискванията за здраве и безопасност при работа гарантира сигурна, чиста и здравословна среда, като оценява и риска за нови и бъдещи майки, произтичащи от тяхната работа, с цел гарантиране на тяхното здраве и безопасност;
 6. Нито фирмата , нито някоя друга единица, осигуряваща труд във фирмата , не може да задържа никаква част от заплатата на персонала, помощи или документация, с цел да принуди този персонал да продължи да работи за фирмата;
 7. Персоналът има правото да напусне помещенията на работното място след завършване на стандартния работен ден и да бъде свободен да прекрати назначението си при условие, че се даде разумно предизвестие на фирмата;
 8. Нито фирмата , нито някоя друга единица, осигуряваща труд във фирмата , няма да участва в или да поддържа трафика на човешки същества;
 9. Всеки член на персонала има правото да формира, да се присъединява към и да организира търговски съюзи по свой избор и да договаря колективно от свое име с фирмата.фирмата ще уважава това право и ще информира ефективно персонала, че е свободен да се присъедини към организация по свой избор и ако направи това, то няма да резултира в негативни последствия за него или уволнение от фирмата. Фирмата по никакъв начин няма да се намесва при учредяването, функционирането и управляването на такива работнически организации и колективно договаряне;
 10. В ситуации, където правото на свобода на сдружаване и колективното договаряне са ограничени от закона, фирмата ще позволи на работниците свободно да избират техни собствени представители;
 11. Фирмата гарантира, че представителите на работниците и персоналът, ангажиран в организирането на работниците, не са обект на дискриминация, измъчване, заплашване или уволнение поради това, че са членове на съюз или участват в дейности на такъв съюз и че тези представители имат достъп до техните членове на работното място;
 12. Фирмата няма да участва в или да поддържа дискриминация при наемане, възнаграждаване, достъп до обучение, прекратяване или уволнение въз основа на расов, национален или социален произход, каста, рождение, религия, инвалидност, пол, сексуална ориентация, семейни отговорности, семейно положение, членство в организация, политически мнения, възраст или някакви други положения, които биха могли да доведат до дискриминация;
 13. Фирмата няма да се намесва при упражняването на човешки права с цел наблюдаване на принципи и практики или да посреща нужди по отношение на расов, национален или социален произход, религия, инвалидност, пол, сексуална ориентация, семейни отговорности, членство в организация, политически мнения, възраст или някакви други положения, които биха могли да доведат до дискриминация;
 14. Фирмата не позволява никакво поведение, което е заплашващо, обидно, експлоатационно или сексуален тормоз, включително жестове, език или физически контакт на работното място и ако е приложимо в сградите и другите помещения, предоставени от компанията за ползване от персонала;
 15. Фирмата няма да подлага персонала на тестове за бременност или девственост при никакво обстоятелства;
 16. Фирмата третира всеки член на персонала с достойнство и уважение. Фирмата не участва в или да толерира използването на корпоративно наказание, умствена или физическа принуда или устно обиждане на персонала. Не се позволява грубо или нехуманно отношение;
 17. "СТАРТ ИНЖИНЕРИНГ " АД гр. София спазва и ще спазва приложимите закони и промишлени стандарти за работните часове и официалните празници. Нормалната работна седмица без извънредното работно време е определена от закона и не превишава 48 часа.
  На персоналът се осигурява поне 1 почивен ден след всеки 6 последователни дни работа. Изключения от това правило се прилагат само ако са на лице и двете следващи условия:
  а) националният закон да позволява работното време да превишава този лимит; и
  б) има колективен трудов договор , свободно договорен, което позволява усредняване на работното време, включително достатъчно време за почивка.
  Цялото допълнително работно време е доброволно, освен в случаите, когато е необходимо допълнително работно време, за да се изпълни краткосрочно търговско искане и фирмата е страна по колективен трудов договор, свободно договорен с работнически организации (както е определено по-горе), представляващи значителна част от работната ú сила, фирмата може да изиска такава работа в допълнително работно време в съответствие с тези изисквания. Всякакво такова изискване трябва да е в съответствие със законовите изисквания/кодекса на труда/ и др., като допълнителното работно време не трябва да превишава 12 часа на седмица;
 18. "СТАРТ ИНЖИНЕРИНГ " АД гр. София уважава правото на персонала за възнаграждение и гарантира, че надниците, платени за нормална работа, винаги ще отговарят на минималните стандартните по закон или за отрасъла и ще бъдат достатъчни да задоволят основните нужди на персонала и да осигурят достатъчен приход

Фирмата гарантира, че няма да се намаляват надниците с дисциплинарна цел. Изключение от това правило се прави само ако са налице и двете условия:
а) намаляването на надниците с дисциплинарна цел е позволено от закона; и
б) има колективен трудов договор , свободно договорен.
Фирмата гарантира, че надниците на персонала и съставът на премиите са ясно и правилно уточнени писмено и за всеки период на плащане. Фирмата гарантира, че надниците и премиите се изплащат в пълно съответствие с всички приложими закони и че възнаграждението се изплаща в кеш или по начин, удобен на работниците.
Цялото допълнително работно време ще се изплаща по ставката за допълнително възнаграждение, както е определено от националния закон. Там, където ставката за допълнително възнаграждение за допълнителното работно време не е регулирана от закона или от колективния трудов договор, персоналът/ръководството може да предложи прилагането на преобладаващите стандарти за отрасъла, която от двете е по-благоприятна за интересите на работниците.
Фирмата няма да използва договори, които са само за труд, последователни краткосрочни контракти и/ или фалшиви схеми за стаж, с цел да избегне изпълнението на задълженията си към персонала по приложимите закони във връзка с трудовото законодателство и разпоредби и тези за социално осигуряване

Документи